جغد ها چه می خورند؟

۱۳۹۹/۵/۱۴

غذای جغد چیست؟

شکار کردن جغد غذای جغد جغد شکار مار
جغد ها پرندگان شکارچی هستند به این معنی که آن ها باید برای زنده ماندن حیوانات دیگر را بکشند.
رژیم غذایی آن ها شامل بی مهرگان (مانند حشرات، عنکبوت ها ، کرم خاکی، حلزون و خرچنگ ها) ، ماهی ، خزندگان ، دوزیستان ، پرندگان و پستان داران کوچک می شود.
غذای اصلی مقدار زیادی به گونه های جغد بستگی دارد. به عنوان مثال مرغ حق (Scops owl) و جغد جار زن (screech owl) عمدتا از حشرات تغذیه می کنند در حالی که جغد انبار (Barn Owl) از موش ها ، حشره‌خوار ها و موش صحرایی تغذیه می کنند.
جغد های بزرگتر مثل شاه‌بوف (Eagle Owl) معمولا خرگوش ، پرندگان مثلی اردک و روباه های کوچک را شکار می کنند.
برخی از گونه ها در ماهیگیری تخصص دارند، مانند جغد ماهی‌خوار قهوه‌ای.

غذای جغد جغد ها چگونه شکار می کنند جغد شکار کردن

جغد در حال شکار شکار جغد غذا خوردن جغد

غذای جغد جغد در حال مارمولک خوردن جغد ها

منبع : https://www.owlpages.com/owls/articles.php?a=3

..